Intervenció Paisatgística al Camí Vell de la Mola

Situació: Formentera
Promotor: Consorci Formentera Desemvolupament
Autors: Jaume Luis Salas + Marià Castelló
Fase: Projecte d'execució
Data: 2002

 

La rehabilitació del Camí Vell de la Mola és un exemple de la integració del territori de Formentera en la planificació i projecte de vies de comunicació i la integració dels projectes de rehabilitació de camins amb l'objectiu sostenible de realç del mitjà natural de l’illa, de forma que es millori la qualitat de les pròpies vies que discorren per un entorn natural de gran bellesa, i que es realci el valor del territori de Formentera, al fer-se més accessible i present als usuaris d’aquests camins.
Els camins antics com és aquest, al fer accessible el mitjà natural als usuaris de les carreteres, augmenten la qualitat de la xarxa viària. Al seu torn, un major accés a l'entorn natural permet que els usuaris del camí reconeguin i es conscienciïn del valor del mitjà natural. Les estratègies i objectius generals de la rehabilitació és aproximar amb aquesta proposta  l’adequació dels nombrosos camins al desenvolupament sostenible amb un dimensionat, disseny i ubicació com elements de suport a l'estructuració del territori de l’illa.