Millora paisatgística del Camí de Cala Blava a Cap Enderrocat

Situació:Platja de Palma
Promotor:Consorci Platja de Palma
Autors: UTE Rosell-Bernandez SCT + Jaume Luis Salas
Fase: Concurs
Data: 2011

 
El projecte de l’àmbit tractat defineix el conjunt d’operacions a executar que aportaran les condicions mínimes d’acondicionament i habitabilitat d’un espai d’intrínsec valor paisatgístic dins l’entorn de Platja Palma, per mitjà d’un treball de qualificació i consolidació tant de la seva urbanització com de la seva configuració paisatgística.La possibilitat de pautar un aforament de trànsit adequant-ne la secció de la via i regulant-ne la seva velocitat, generar les condicions òptimes d’accessibilitat (dins d’un marge real) destinada als vianants i ciclistes, regular i ordenar cert aparcament en superfície; constitueixen bona part dels objectius fonamentals del nou projecte.