Modificació i adaptació del catàleg de Patrimoni de Puigpunyent

Situació: Puigpunyent, Mallorca
Promotor: Ajuntament de Puigpunyent
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Aprovació provisional
Data: 2011-2013

 

 

El Catàleg de Protecció del Patrimoni de PUIGPUNYENT és un document complementari de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic (NS).
La regulació de la intervenció als edificis catalogats es fa a través de tres instruments de qualificació:
a)  la qualificació urbanística del sòl, pròpiament dita, així com les normes de protecció genèriques contingudes a les Normes Urbanístiques de les NS
b) les Normes de Protecció i Conservació del Patrimoni Catalogat que s’inclouen en aquest Catàleg; i
c) la regulació de protecció específica de cada element o edifici catalogat a través de les respectives Fitxes d’element catalogat.