Catàleg de Patrimoni de Valldemossa

Situació: Valldemossat, Mallorca
Promotor: Ajuntament de Valldemossa
Autors:J.Luis + J. Roman+ C. Bauzà+ P.Rullan
Fase: Aprovació provisional (2015)
Data: 2015

 

 

El Catàleg de Protecció del Patrimoni de Valldemossa és un document complementari de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic (NS).
La regulació de la intervenció als edificis catalogats es fa a través de tres instruments de qualificació:
a)  la qualificació urbanística del sòl, pròpiament dita, així com les normes de protecció genèriques contingudes a les Normes Urbanístiques de les NS
b) les Normes de Protecció i Conservació del Patrimoni Catalogat que s’inclouen en aquest Catàleg; i
c) la regulació de protecció específica de cada element o edifici catalogat a través de les respectives Fitxes d’element catalogat.