Catàleg de Patrimoni d'Alaró

Situació: alaró, Mallorca
Promotor: Ajuntament d'alaró
Autors: J.Luis + J. Roman+ P.Rullan
Fase: Aprovació inicial (2016)
Data: 2016

 

 

El Catàleg de Protecció del Patrimoni d'Alaró és un document complementari de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic (NS).
La regulació de la intervenció als edificis catalogats es fa a través de tres instruments de qualificació:
a)  la qualificació urbanística del sòl, pròpiament dita, així com les normes de protecció genèriques contingudes a les Normes Urbanístiques de les NS
b) les Normes de Protecció i Conservació del Patrimoni Catalogat que s’inclouen en aquest Catàleg; i
c) la regulació de protecció específica de cada element o edifici catalogat a través de les respectives Fitxes d’element catalogat.