Arquitectura a Baleares Bioclimatismo Bioconstruccion Btc Casa De Madera Casa Sana Construcción Despacho Ecológica Ecológico Eficiencia Energética Energia Renovable Jornadas KLH Mallorca Marés Natural Pasiva Passivhaus Rehabilitación Rehabilitación Pasiva Rehabilitación Pasiva Mallorca Sostenible Tapial Ytong NZEwww.m-ar.esB Consumocasinulo Verde Piscina ratural Cubierta ajardinada Fotovoltaica

construcció biopassiva / construcción biopasiva / bio-passive construction

La construcció biopassiva és la que uneix una bioconstrucció i la construcció passiva. En els següents apartats s'explica amb més detall:

La construcción biopasiva és la que une una bioconstrucción y la construcción pasiva. En los siguientes apartados se explica con mayor detalle:

 
casa Biopassiva / casa Biopasiva / Biopassive House

Una casa passiva és una casa que aconsegueix generar un ambient interior confortable sense consum energètic.
Per aconseguir-ho, ens servim d'estratègies arquitectòniques i climàtiques com podria ser el orientar les finestres a sud i disposar de murs captadors de calor per a substituir la calefacció amb una estratègia natural i sostenible.
En el cas contrari, és a dir, si ens interessés refrescar l'ambient, podríem optar per posar filtres o tendals davant de les finestres per protegir-nos del sol així com servir-nos de la ventilació creuada en façanes sud - nord per renovar i refredar l'aire interior i aconseguir un ambient fresquet sense necessitat d'aire condicionat.
Si aconseguim astutament amb l'ajuda d'un arquitecte especialitzat en arquitectura bioclimàtica podem aconseguir una casa eficient que no consumeix energia per disposar d'un ambient interior confortable.
Finalment, hi ha molts nivells de casa passiva ja que al cap ia la fi la seva eficiència dependrà del pressupost del client, el clima del lloc i les possibilitats del terreny.
Com a referència, una casa amb el segell Passivhaus serà aquella que aconsegueixi reduir al voltant d'un 75% les necessitats de climatització i refrigeració davant d'una casa convencional.
Això implica un gran estalvi energètic i econòmic al mateix temps ja que, amb una petita inversió inicial podem estalviar molts diners en despeses de calefacció i aires condicionats, que a més de repercutir negativament en l'escalfament global del planeta, es serveixen normalment de fonts no renovables i poden ser perjudicials per a la salut.
Cal assegurar el bon funcionament i disseny en diferents àmbits arquitectònics: Aïllament tèrmic, absència de ponts tèrmics, finestres de qualitat, inèrcia tèrmica i hermeticitat són estratègies bàsiques als quals hem de prestar especial atenció per aconseguir un habitatge Passivhaus.

Una casa pasiva es una casa que consigue generar un ambiente interior confortable sin consumo energético.
Para conseguirlo, nos servimos de estrategias arquitectónicas y climáticas como podría ser el orientar las ventanas a sur y disponer de muros captadores de calor para sustituir la calefacción con una estrategia natural y sostenible.
En el caso contrario, es decir, si nos interesara refrescar el ambiente, podríamos optar por colocar filtros o toldos delante de las ventanas para protegernos del sol así como servirnos de la ventilación cruzada en fachadas sur – norte para renovar y enfriar el aire interior y conseguir un ambiente fresquito sin necesidad de aire acondicionado.
Si conseguimos astutamente con la ayuda de un arquitecto especializado en arquitectura bioclimática podemos conseguir una casa eficiente que no consume energía para disponer de un ambiente interior confortable.
Finalmente, hay muchos niveles de casa pasiva pues al fin y al cabo su eficiencia dependerá del presupuesto del cliente, el clima del lugar y las posibilidades del terreno.
Como referencia, una casa con el sello Passivhaus será aquella que consiga reducir alrededor de un 75% las necesidades de climatización y refrigeración frente a una casa convencional.
Esto implica un gran ahorro energético y económico al mismo tiempo ya que, con una pequeña inversión inicial podemos ahorrar mucho dinero en gastos de calefacción y aires acondicionados, que además de repercutir negativamente en el calentamiento global del planeta, se sirven normalmente de fuentes no renovables y pueden ser perjudiciales para la salud.
Hay que asegurar el buen funcionamiento y diseño en diferentes ámbitos arquitectónicos: Aislamiento térmico, ausencia de puentes térmicos, ventanas de calidad, inercia térmica y hermeticidad son estrategias básicas a los que debemos prestar especial atención para conseguir una vivienda Passivhaus.

 
coberta enjardinada / cubierta ajardinada / garden roof

La coberta contribueix al control de l'aigua de drenatge i l'augment de la superfície verda a la ciutat, millora de la qualitat de l'aire i redueix el consum energètic contribuint a reduir les emissions de CO2. Tot això proporciona els següents avantatges econòmiques, ecològiques i ambientals:

 • Augment de la vida útil de la coberta, millor conservació dels paviments i la capa aïllant.
 • Reducció de costos energètics de l'edifici.
 • Estalvi en les despeses ocasionades per saturació de desguassos i vies d'evacuació: goteres, trencaments, filtracions, etc.
 • Beneficis indirectes per bona reputació i imatge (RSC).
 • Millora de l'eficiència energètica.
 • Augmenten la qualitat de l'aire i l'aigua, reducció de les emissions de CO2.
 • Control del drenatge i l'escorrentia.
 • Disminució de l'efecte "Illa de Calor"
 • Integració paisatgística.
 • Aïllament tèrmic i acústic.
 • Augment de la superfície verda a la ciutat.
 • Aprofitament d'espais en desús.
 • Contribueixen a l'augment de la qualitat de vida a la ciutat.

La cubierta contribuye al control del agua de drenaje y al aumento de la superficie verde en la ciudad, mejora de la calidad del aire y reduce el consumo energético contribuyendo a reducir las emisiones de CO2.  Todo ello proporciona las siguientes ventajas económicas, ecológicas y ambientales:

 • Aumento de la vida útil de la cubierta, mejor conservación de los pavimentos y la capa aislante.
 • Reducción de costes energéticos del edificio.
 • Ahorro en los gastos ocasionados por saturación de desagües y vías de evacuación: goteras, roturas, filtraciones, etc.
 • Beneficios indirectos por buena reputación e imagen (RSC).
 • Mejora de la eficiencia energética.
 • Aumentan la calidad del aire y el agua, reducción de las emisiones de CO2.
 • Control del drenaje y la escorrentía.
 • Disminución del efecto “Isla de Calor”
 • Integración paisajística.
 • Aislamiento térmico y acústico.
 • Aumento de la superficie verde en la ciudad.
 • Aprovechamiento de espacios en desuso.
 • Contribuyen al aumento de la calidad de vida en la ciudad.
 
piscina natural / piscina natural / natural pool

La tècnica de depuració natural disminueix els nutrients de l'aigua mitjançant la recirculació de l'aigua per un llit de graves de granulometria i composició determinada anomenada zona humida tecnificat o zona de depuració. En aquesta zona es desenvolupen en condicions aeròbiques els microorganismes que s'alimenten dels nutrients de l'aigua conjuntament amb les plantes aquàtiques. La depuració natural considera una aigua d'entrada de pH entre 6 i 9, conductivitat <1.000 micros / cm, nitrats <50 mgr/l, fòsfor <0,01mg / l i duresa 1mmol / l i sense contaminació microbiana. El conjunt pot funcionar de forma il·limitada.
La piscina naturalitzada requereix una dedicació mínima però freqüent, és un sistema viu que evoluciona segons paràmetres naturals que són precisament els que ofereixen una qualitat d'aigua cristal·lina i saludable.

La técnica de depuración natural disminuye los nutrientes del agua mediante la recirculación del agua por un lecho de gravas de granulometría y composición determinada denominada humedal tecnificado o zona de depuración. En esta zona se desarrollan en condiciones aeróbicas los microorganismos que se alimentan de los nutrientes del agua conjuntamente con las plantas acuáticas. La depuración natural considera un agua de entrada de pH entre 6 y 9, conductividad<1.000 microS/cm, nitratos <50 mgr/l, fósforo<0,01mg/l y dureza 1mmol/l y sin contaminación microbiana. El conjunto puede funcionar de forma ilimitada.
La piscina naturalizada requiere una dedicación mínima pero frecuente, es un sistema vivo que evoluciona según parámetros naturales que son precisamente los que ofrecen una calidad de agua cristalina y saludable.

 
 
construcció en fusta / construcción en madera / wood construction

El sistema CLT (Cross Laminated Timber) o fusta contralaminada es basa en la construcció d'una estructura de murs de càrrega de fusta contralaminada. Aquests murs estan formats per diferents panells monocapa encolats en creu donant lloc a elements de fusta massissa de gran format d'immillorable rigidesa i enorme resistència estàtica.
La fusta contralaminada suposa un veritable progrés tècnic i els arquitectes la fan servir cada vegada més en aplicacions estructurals, especialment per a construccions a gran escala. La seva resistència, duresa, manejabilitat, propietats físiques i mecàniques, així com les seves possibilitats decoratives, la converteixen en un producte ideal per a l'execució de projectes arquitectònics de qualsevol tipus.
Els avantatges principals dels murs de càrregues de fusta contralaminada pel que fa als materials convencionals són múltiples:
AÏLLANT EFICIENT
Gràcies a la seva estructura cel·lular, la fusta és aproximadament unes 6 vegades més eficient que l'envà o maó, 15 vegades més que el formigó o la pedra i 400 vegades més que l'acer.
PROTECCIÓ ESTRUCTURAL
En cas d'incendi la fusta forma al seu voltant una superfície carbonitzada que proporciona protecció a l'estructura interna, de manera que els elements portants poden romandre intactes.
DURABILITAT I MANTENIMENT
Amb fusta estructura tractada i de qualitat especial s'aconsegueix una llarga vida útil, la qual acaba sent igual o superior a materials tan usat com el formigó.
RESISTÈNCIA SUPERIOR
La fusta té una capacitat de càrrega 14 vegades superior a la de l'acer i una resistència a la compressió equivalent a la del formigó.
MATERIAL SOSTENIBLE
La matèria primera utilitzada prové d'una explotació forestal ecològica i socialment responsable, requereix molt poca energia per a produir-la i minimitza l'ús d'energia necessària en la vida de l'habitatge.
QUALITAT DE VIDA
La fusta és un material que respira, actua com a regulador de la humitat de l'ambient, manté la condensació a nivells mínims i absorbeix les substàncies nocives de l'aire.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
La fusta permet que la casa reguli d'una manera natural tant la humitat com la conservació de la calor, de manera que es pot reduir significativament la despesa en calefacció i aire condicionat.
COMPATIBILITAT TOTAL
El sistema CLT permet infinitat de possibilitats en termes de disseny i és compatible amb acer, vidre i altres materials de construcció.

El sistema CLT (Cross Laminated Timber) o madera contralaminada se basa en la construcción de una estructura de muros de carga de madera contralaminada. Estos muros están formados por diferentes paneles monocapa encolados en cruz dando lugar a elementos de madera maciza de gran formato de inmejorable rigidez y enorme resistencia estática.
La madera contralaminada supone un verdadero progreso técnico y los arquitectos la usan cada vez más en aplicaciones estructurales, especialmente para construcciones a gran escala. Su resistencia, dureza, manejabilidad, propiedades físicas y mecánicas, así como sus posibilidades decorativas, la convierten en un producto ideal para la ejecución de proyectos arquitectónicos de cualquier tipo.
Las ventajas principales de los muros de cargas de madera contralaminada respecto a los materiales convencionales son múltiples:
AISLANTE EFICIENTE
Gracias a su estructura celular, la madera es aproximadamente unas 6 veces más eficiente que el tabique o ladrillo, 15 veces más que el hormigón o la piedra y 400 veces más que el acero.
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL
En caso de incendio la madera forma a su alrededor una superficie carbonizada que proporciona protección a la estructura interna, de forma que los elementos portantes pueden permanecer intactos.
DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
Con madera estructura tratada y de calidad especial se consigue una larga vida útil, la cual acaba siendo igual o superior a materiales tan usado como el hormigón.
RESISTENCIA SUPERIOR
La madera tiene una capacidad de carga 14 veces superior a la del acero y una resistencia a la compresión equivalente a la del hormigón.
MATERIAL SOSTENIBLE
La materia prima utilizada proviene de una explotación forestal ecológica y socialmente responsable, requiere muy poca energía para producirla y minimiza el uso de energía necesaria en la vida de la vivienda.
CALIDAD DE VIDA
La madera es un material que respira, actúa como regulador de la humedad del ambiente, mantiene la condensación a niveles mínimos y absorbe las sustancias nocivas del aire.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
La madera permite que la casa regule de una manera natural tanto la humedad como la conservación del calor, de modo que se puede reducir significativamente el gasto en calefacción y aire acondicionado.
COMPATIBILIDAD TOTAL
El sistema CLT permite infinidad de posibilidades en términos de diseño y es compatible con acero, vidrio y otros materiales de construcción.

https://g.page/r/CZClKQ7VHsXwEBA