Arquitectura a Baleares Bioclimatismo Bioconstruccion Btc Casa De Madera Casa Sana Construcción Despacho Ecológica Ecológico Eficiencia Energética Energia Renovable Jornadas KLH Mallorca Marés Natural Pasiva Passivhaus Rehabilitación Rehabilitación Pasiva Rehabilitación Pasiva Mallorca Sostenible Tapial Ytong NZEwww.m-ar.esB Consumocasinulo Verde Piscina ratural Cubierta ajardinada Fotovoltaica

construcció biopassiva / construcción biopasiva / bio-passive construction

La construcció biopassiva és la que uneix una bioconstrucció i la construcció passiva.
La construcción biopasiva es la que une una bioconstrucción y la construcción pasiva.
The biopassive construction is the one that unites a bioconstruction and the passive construction.

 
casa Biopassiva / casa Biopasiva / Biopassive House

Una casa passiva és una casa que aconsegueix generar un ambient interior confortable sense consum energètic.
Per aconseguir-ho, ens servim d'estratègies arquitectòniques i climàtiques com podria ser el orientar les finestres a sud i disposar de murs captadors de calor per a substituir la calefacció amb una estratègia natural i sostenible.
En el cas contrari, és a dir, si ens interessés refrescar l'ambient, podríem optar per posar filtres o tendals davant de les finestres per protegir-nos del sol així com servir-nos de la ventilació creuada en façanes sud - nord per renovar i refredar l'aire interior i aconseguir un ambient fresquet sense necessitat d'aire condicionat.
Podem aconseguir una casa eficient que no consumeix energia per disposar d'un ambient interior confortable. Hi ha molts nivells de casa passiva ja que al cap i a la fi la seva eficiència dependrà del pressupost del client, el clima del lloc i les possibilitats del terreny.
Tot plegat implica un gran estalvi energètic i econòmic al mateix temps ja que, amb una petita inversió inicial podem estalviar molts diners en despeses de calefacció i aires condicionats, que a més de repercutir negativament en l'escalfament global del planeta, es serveixen normalment de fonts no renovables i poden ser perjudicials per a la salut.
Cal assegurar el bon funcionament i disseny en diferents àmbits arquitectònics: Aïllament tèrmic, absència de ponts tèrmics, finestres de qualitat, inèrcia tèrmica i hermeticitat són estratègies bàsiques als quals hem de prestar especial atenció per aconseguir un habitatge Biopassiu.

Una casa pasiva es una casa que logra generar un ambiente interior confortable sin consumo energético. Para conseguirlo, nos servimos de estrategias arquitectónicas y climáticas como podría ser orientar las ventanas a sur y disponer de muros captadores de calor para sustituir la calefacción con una estrategia natural y sostenible. En caso contrario, es decir, si nos interesara refrescar el ambiente, podríamos optar por poner filtros o toldos delante de las ventanas para protegernos del sol así como servirnos de la ventilación cruzada en fachadas sur - norte para renovar y enfriar el aire interior y conseguir un ambiente fresquito sin necesidad de aire acondicionado. Podemos conseguir una casa eficiente que no consume energía por disponer de un ambiente interior confortable. Hay muchos niveles de casa pasiva ya que al fin y al cabo su eficiencia dependerá del presupuesto del cliente, el clima del sitio y las posibilidades del terreno. Todo ello implica un gran ahorro energético y económico al mismo tiempo ya que, con una pequeña inversión inicial podemos ahorrar mucho dinero en gastos de calefacción y aires acondicionados, que además de repercutir negativamente en el calentamiento global del planeta, se sirven normalmente de fuentes no renovables y pueden resultar perjudiciales para la salud. Es necesario asegurar el buen funcionamiento y diseño en diferentes ámbitos arquitectónicos: Aislamiento térmico, ausencia de puentes térmicos, ventanas de calidad, inercia térmica y hermeticidad son estrategias básicas a las que debemos prestar especial atención para conseguir una vivienda Biopasiva.

A Biopassive house is a house that manages to generate a comfortable interior environment without energy consumption. To achieve this, we use architectural and climatic strategies such as facing the windows to the south and have heat-retaining walls to replace the heating with a natural and sustainable strategy. Otherwise, that is, if we are interested in cooling the atmosphere, we could choose to put filters or awnings in front of the windows to protect ourselves from the sun as well as use cross ventilation on south-north facades to renovate. and cool the indoor air and achieve a cool atmosphere without the need for air conditioning. We can achieve an efficient house that does not consume energy to have a comfortable interior environment. There are many levels of passive house as in the end its efficiency will depend on the budget of the client, the climate of the place and the possibilities of the terrain. All this implies great energy and economic savings at the same time because, with a small initial investment we can save a lot of money on heating and air conditioning costs, which in addition to having a negative impact on global warming, are usually used to non-renewable sources and may be harmful to health. It is necessary to ensure the proper functioning and design in different architectural areas: Thermal insulation, absence of thermal bridges, quality windows, thermal inertia and airtightness are basic strategies to which we must pay special attention to achieve a Biopassiu housing.

 
coberta enjardinada / cubierta ajardinada / garden roof

La coberta ajardinada contribueix al control de l'aigua de drenatge i l'augment de la superfície verda a la ciutat, millora de la qualitat de l'aire i redueix el consum energètic contribuint a reduir les emissions de CO2. Tot això proporciona els següents avantatges econòmiques, ecològiques i ambientals:

 • Augment de la vida útil de la coberta, millor conservació dels paviments i la capa aïllant.
 • Reducció de costos energètics de l'edifici.
 • Estalvi en les despeses ocasionades per saturació de desguassos i vies d'evacuació: goteres, trencaments, filtracions, etc.
 • Beneficis indirectes per bona reputació i imatge (RSC).
 • Millora de l'eficiència energètica.
 • Augmenten la qualitat de l'aire i l'aigua, reducció de les emissions de CO2.
 • Control del drenatge i l'escorrentia.
 • Disminució de l'efecte "Illa de Calor"
 • Integració paisatgística.
 • Aïllament tèrmic i acústic.
 • Augment de la superfície verda a la ciutat.
 • Aprofitament d'espais en desús.
 • Contribueixen a l'augment de la qualitat de vida a la ciutat.

La cubierta contribuye al control del agua de drenaje y al aumento de la superficie verde en la ciudad, mejora de la calidad del aire y reduce el consumo energético contribuyendo a reducir las emisiones de CO2.  Todo ello proporciona las siguientes ventajas económicas, ecológicas y ambientales:

 • Aumento de la vida útil de la cubierta, mejor conservación de los pavimentos y la capa aislante.
 • Reducción de costes energéticos del edificio.
 • Ahorro en los gastos ocasionados por saturación de desagües y vías de evacuación: goteras, roturas, filtraciones, etc.
 • Beneficios indirectos por buena reputación e imagen (RSC).
 • Mejora de la eficiencia energética.
 • Aumentan la calidad del aire y el agua, reducción de las emisiones de CO2.
 • Control del drenaje y la escorrentía.
 • Disminución del efecto “Isla de Calor”
 • Integración paisajística.
 • Aislamiento térmico y acústico.
 • Aumento de la superficie verde en la ciudad.
 • Aprovechamiento de espacios en desuso.
 • Contribuyen al aumento de la calidad de vida en la ciudad.

The roof contributes to the control of drainage water and the increase of the green area in the city, improves air quality and reduces energy consumption, helping to reduce CO2 emissions. All this provides the following economic, ecological and environmental advantages:

- Increase in the useful life of the roof, better conservation of the floors and the insulating layer.
- Reduction of energy costs in the building.
- Savings in expenses caused by saturation of drains and evacuation routes: leaks, breaks, leaks, etc.
- Indirect benefits for good reputation and image (CSR). Improved energy efficiency.
- Increase the quality of air and water, reducing CO2 emissions.
- Control of drainage and runoff.
- Reduction of the "Heat Island" effect Landscape integration.
- Thermal and acoustic insulation. Increase of the green area in the city.
- Taking advantage of disused spaces.
- Contribute to an increase in the quality of life in the city.

 

 
piscina natural / piscina natural / natural pool

La tècnica de depuració natural disminueix els nutrients de l'aigua mitjançant la recirculació de l'aigua per un llit de graves de granulometria i composició determinada anomenada zona humida tecnificat o zona de depuració. En aquesta zona es desenvolupen en condicions aeròbiques els microorganismes que s'alimenten dels nutrients de l'aigua conjuntament amb les plantes aquàtiques. La depuració natural considera una aigua d'entrada de pH entre 6 i 9, conductivitat <1.000 micros / cm, nitrats <50 mgr/l, fòsfor <0,01mg / l i duresa 1mmol / l i sense contaminació microbiana. El conjunt pot funcionar de forma il·limitada.
La piscina naturalitzada requereix una dedicació mínima però freqüent, és un sistema viu que evoluciona segons paràmetres naturals que són precisament els que ofereixen una qualitat d'aigua cristal·lina i saludable.

La técnica de depuración natural disminuye los nutrientes del agua mediante la recirculación del agua por un lecho de gravas de granulometría y composición determinada denominada humedal tecnificado o zona de depuración. En esta zona se desarrollan en condiciones aeróbicas los microorganismos que se alimentan de los nutrientes del agua conjuntamente con las plantas acuáticas. La depuración natural considera un agua de entrada de pH entre 6 y 9, conductividad<1.000 microS/cm, nitratos <50 mgr/l, fósforo<0,01mg/l y dureza 1mmol/l y sin contaminación microbiana. El conjunto puede funcionar de forma ilimitada.
La piscina naturalizada requiere una dedicación mínima pero frecuente, es un sistema vivo que evoluciona según parámetros naturales que son precisamente los que ofrecen una calidad de agua cristalina y saludable.