Sistema dindicadors del Pla Territorial de Mallorca

Situació: Mallorca
Promotor: Consell de Mallorca
Autors: Jaume Luis Salas + UIB
Fase: Estudi
Data: 2021

 

 

La recent planificació territorial ha promogut l'aparició de nous objectius i mecanismes de control dels plans d'ordenació, com són el desenvolupament sostenible i els sistemes d'avaluació i seguiment. Tanmateix a Espanya, a diferència d'altres països que compten amb directrius o guies nacionals, aquesta inclusió no s'ha realitzat de manera sistemàtica.
Les metodologies emprades difereixen significativament pel que fa a què s'ha de mesurar i al nombre i tipus d'indicadors seleccionats, i seria recomanable una major convergència en la definició de les metodologies d'avaluació i seguiment.
El règim bàsic de l’ordenació territorial a les Illes Balears és el conformat per les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT) que, amb naturalesa de pla territorial general, implanten la normativa comuna a totes les illes en la matèria. Les DOT varen ser aprovades per la Llei 6/1999, de 3 d’abril. Al seu torn, en desplegament d’aquestes directrius cada illa va aprovar el corresponent pla territorial insular.

El sistema desenvolupat pretén fer un seguiment al llarg de el temps de les temàtiques d'interès per a l'Ordenació del Territori de l’illa de Mallorca.
Les temàtiques dels indicadors es defineixen, en la mesura del possible, a partir del Pla Territorial Insular de Mallorca (en endavant PTIM). Cada tema pretén donar resposta als objectius, directrius i determinacions de aquests documents.