Modificació nº20 del PGOU Des Castell en l'àmbit de la Plaça Esplanada

Situació: Es Castell, Menorca
Promotor: Ajuntament Des Castell
Autors: Jaume Luis Salas, director de l'equip redactor.
Fase: Aprovació inicial
Data: 2014