Pla Especial de de la Colònia Militar de Son Rullan

Situació: Palma
Promotor: INVIED - Ministerio de Defença de España
Autors: Jaume Luis Salas
Fase: Projecte
Data: 2020-2023

 

 

La Colònia Militar de Son Rullan va ser construïda als anys 1.950 seguint una tipologia específica de construcció de la ciutat, que respon al concepte de ciutat-jardí, la implantació del qual era molt freqüent en àrees perifèriques de les nostres ciutats en el moment del seu naixement, conformant una trama urbana de baixa densitat i definint-se la morfologia urbana tant per les edificacions com pels tancaments de parcel·la. Es tracta d'una Colònia que respon a un projecte únic que assoleix tots els aspectes de la realització, inclosos els tancaments de parcel·la i un model d'edifici amb lleugeres variants, cosa que contribueix a la seva percepció unitària. El paisatge propi de la Colònia va haver de tenir l'entorn natural molt present en els seus orígens, mostrant a l'exterior una estructura urbana molt personal, caracteritzada per una relació entre l'espai edificat i el no edificat gaire en la línia de l'arquitectura regionalista les pautes del qual havia marcat la Direcció General de Regions Devastades i que havien estat utilitzades pels organismes oficials, com és el cas que ens ocupa. Amb el pas dels anys i el creixement massiu de la ciutat, la Colònia ha quedat englobada en el teixit urbà, patint-ne la lògica pressió i el perill de la seva possible desaparició. De fet, la Colònia ha estat regulada urbanísticament pel Pla General d'Ordenació Urbana de Palma de Mallorca que data de l'any 1985 la revisió del qual es va aprovar l'any 1999 que augmentava l'edificabilitat d'una forma molt considerable (passant-se de 11.578,71 m2 construïts a 41.764,22 m2, i de 116 habitatges a 464), i la percepció en passar-se d'una a dues plantes i de 10 m. de front mínim a 5 m. L'aplicació d'aquesta Norma plantejaria problemes importants, uns serien d'índole urbanística i d'altres d'índole pràctica de cara a l'alienació dels habitatges als llogaters actuals.