Pla Especial del casc antic d'Inca

Situació: Inca
Promotor: Ajuntament d'Inca
Autors: Jaume Luis Salas + Maria Gómez + Jornet-Llop-Pastor SLP
Fase: Projecte
Data: 2023

El pla especial de reforma interior per a la planificació d’actuacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana del casc antic de la ciutat d’Inca té un caràcter generalista en l’estudi del sòl urbà que conforma el casc antic del municipi, essent els objectius principals els següents:
1. La composició sociodemogràfica del municipi, identificant les àrees vulnerables i la tipologia d’habitatge.
2. A cadascuna d’aquestes àrees vulnerables existents, es realitzarà un estudi minuciós per determinar un diagnòstic, una proposta d’intervenció i una previsió de costos de la intervenció.
3. Determinar les operacions de reforma integral, les operacions de dotació, les actuacions de reordenació i compleció de la urbanització que siguin adients dins l’àmbit del PERI.
4. Tenint en compte el previst al PGOU d’Inca de 2012 i al Catàleg de Patrimoni, revisar la normativa i determinacions aplicables a l’àmbit del casc antic.
5. A l’àmbit del casc antic, revisió i nova redacció de les fitxes del Catàleg de Patrimoni, que s’incorporaran com a document propi del Pla especial.