NOVETATS / NOVEDADES / NEWS:


NACRA - celler / bodega / winery
Projecte per al cellers de vins ecològics NACRA, construcció amb criteris biopassius, amb materials de baix impacte ambiental i qualificació energètica A.
Proyecto para bodegas de vinos ecológicos NACRA, construcción con criterios biopasivos, con materiales de bajo impacto ambiental y calificación energética A
Project for the NACRA organic wine cellars, construction with biopassive criteria, with materials with low environmental impact and energy rating A

COAIB. Conferència i visita d'obra a un edifici de baixes emissions / Conferencia y visita de obras a un edificio de bajas emisiones / Conference and site visit to a low-emission building

PERI- Pla Especial de reforma interior del Castell de Capdepera / Plan especial de reforma interior del Castillo de Capdepera / Special interior renovation plan for Capdepera Castle

PEFI- Pla Especial de la Façana d'Inca / Plan especial de la fachada de Inca / Special plan of Inca facade
Àrea de reconversió territorial 11.1 del Pla Territorial Insular de Mallorca
Área de reconversión territorial 11.1 del Plan Territorial Insular de Mallorca
Territorial reconversion area 11.1 of the Insular Territorial Plan of Mallorca

S'ALZINAR - Habitatge unifamiliar en un bosc / vivienda unifamiliar en un bosque / sailing school in a forest
Construcció amb criteris biopassius, amb materials de baix impacte ambiental (estructuea de fusta) i qualificació energètica A.
Construcción con criterios bio pasivos, con materiales de bajo impacto ambiental (estructuea de madera) y calificación energética A.
Construction with bio-passive criteria, with materials of low environmental impact (wooden structure) and energy rating A.


REAL CLUB NÀUTIC PORT DE POLLENÇA - escola de vela / escuela de vela / sailing school
Projecte de l'escola de vela del Real Club Nàutic del Port de Pollença, construcció amb criteris biopassius, materials de baix impacte ambiental i qualificació energètica A.
Proyecto de la escuela de vela del Real Club Náutico del Puerto de Pollença, construcción con criterios biopasivos, materiales de bajo impacto ambiental y calificación energética A.
Sailing school project of the Real Club Nàutic del Port de Pollença, construction with biopassive criteria, materials of low environmental impact and energy rating A.

AIXA - habitatge unifamiliar en front de la mar / vivienda unifamiliar frente al mar / detached house in front of the sea
Darrera obra acabada amb criteris biopassius i qualificació energètica A. Reforma de casa de pescadors de principis de S. XX, amb estructura de marès i fusta, aïllaments de fibra de fusta, membranes d’estanquitat, recuperador de calor i pou canadenc.
Última obra terminada con criterios biopasivos y calificación energética A. Reforma de casa de pescadores de principios de S. XX, con estructura de marés y madera, aislamientos de fibra de madera, membranas de estanqueidad, recuperador de calor y pozo canadiense.
Last work completed with bio-passive criteria and energy rating A. Refurbishment of a fisherman's house from the beginning of the 20th century, with sandstone and wood structure, wood fiber insulation, sealing membranes, heat recovery unit and Canadian well.

Premis d'arquitectura de mallorca 2017-2018-2019 / PREMIOS DE ARQUTECTURA DE MALLORCA 2017-2018-2019/ MALLROCA ARCHITECTURE AWARS 2017-2018-2019

Finalista. El nostre projecte es Lledoner com un dels millors habitatge unifamiliar construit a Mallorca aquests darrers anys
Finalista.. Nuestro proyecto es Lledoner como uno de los mejores vivienda unifamiliar construido en Mallorca estos últimos años
Finalist. Our Es Lledoner project as one of the best detached houses built in Mallorca in recent years


ARTÍCLE A BLOG ONHAUS / ARTÍCULO EN BLOG ONHAUS / ONHAUS BLOG

Vos deixam el darrer article publicat del nostre projecte Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN
Os dejamos el último artículo publicado de nuestro proyecto Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN
Here our last interviu about Es Lledoner : https://goo.gl/Z8WFYN


ENTREVISTA ZEROCONSULTING / ENTREVISTA ZEROCONSULTING / ZEROCONSULTING INTERVIEW

Vos deixam la darrera entrevista publicada del nostre projecte Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares.
Os dejamos la última entrevista publicada sobre nuestro proyecto Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares
Here our last interviu about Es Lledoner : https://blog.zeroconsulting.com/passivhaus-baleares


CAN RIERA - habitatge unifamiliar / vivienda unifamiliar / detached house
Habitatge unifamiliar autosuficient amb criteris biopassius
Vivienda unifamiliar autosuficiente con criterios biopasivos
Self-sufficient single-family home with bio-passive criteriaAvís legalPrivacitatCookies